REKLAMAČNÝ PORIADOK

OBUV ELEGANT Žilina

Článok 1

Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo túto reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

 2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na používanie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok 2

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ reklamovaný tovar pošle na adresu Predávajúceho, uvedenú v nadobúdacích dokladoch.

 2. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady vždy postačuje doklad o zakúpení (faktúra, pokladničný doklad ).

Článok 3

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Ďalej zodpovedá za to, že predávaný tovar je v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi, alebo v bežnej kvalite.

 2. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 3. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 4. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

  • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

  • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel,

  • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

  • sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 5. predávajúci nezodpovedá za vady:

  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

  • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

  • mechanické oddelenie nefunkčnej / ozdobnej / časti obuvi jej nosením alebo nesprávnym nosením nie je chybou tovaru a môže byť dôvodom pre zamietnutie reklamácie zo strany predajcu.

 6. Ak spotrebiteľ reklamuje chybu tovaru, je poverený pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby šlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 7. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

 1. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie

Článok 4

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak na tovare, jeho obale, návode, alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

 2. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môže dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej, ako je 12 mesiacov.

 3. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe.

 4. Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov poskytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

 5. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil právo, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 6. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar bez chýb, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 7. Ak nie je reklamácia chybného tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za chybu zaniká.

 8. Reklamáciu je nevyhnutne nutné  uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu ako sa chyba objavila. Prípadne predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehlbovanie chyby. Poškodenie tovaru  môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Článok 5

Práva spotrebiteľa

 1. Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných chybách aby bola chyba bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby, vymeniť chybnú vec za bezchybnú.

 2. Pri chybách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chýb, má spotrebiteľ právo:

  • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

  • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

 1. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet chýb (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné chyby) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci, alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí.

 2. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru chyby.

Článok 6

Reklamácia použitého a chybného tovaru

 1. Pri predaji použitých, alebo chybných vecí musí predávajúci zreteľne označiť, že ide o chybný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú chybu ide. Táto skutočnosť musí byť uvedená na doklade o kúpe.

 2. Pri tovare predávanom s  chybou, predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú je tento tovar predávaný za nižšiu cenu.